Máy gặt đập liên hợp MGĐ120

0

Năng suất cao

Mạnh mẽ

Hao hụt thấp

Cơ động, dễ vận hành