Máy chuốt tròn (rút – tiện con song)

0

MÁY CHUỐT TRÒN (RÚT – TIỆN CON SONG)
Dễ sử dụng. Cơ cấu 2 tỳ, 2 đẩy tự cuốn gỗ vào ổ tiện
Cho năng suất và hiệu quả cao. Con song tròn đều, đạt độ bóng cao