Máy tiện gỗ (lục bình, con song)

0

Máy tiện gỗ, tiện lục bình, tiện con song, con tiện, chân trụ cầu thang, chân bàn, ghế…